Hoe hoog is het zorgbudget voor ouderen met zorgnood?


Welkom > Financiële steun > Overzicht van de financiële steun voor Ouderen en Woonzorg > Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (De THAB)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een financiële bijdrage die zorgbehoevende ouderen in staat stelt een deel van hun uitgaven aan thuiszorg of een woonzorgcentrum te dekken. De uitkering is bedoeld voor ouderen met een laag inkomen.  

De hoogte van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, wordt berekend op basis van de volgende drie punten:

 1.     Uw categorie van zelfredzaamheid
 2.     Uw inkomen
 3.     Uw gezinssituatie

Vanaf 1 januari 2021 ligt de bijdrage aan ouderen met een zorgnood tussen € 1.062,55 en € 7.132,63 per jaar of € 88,55 en € 594,39 per maand. Het bedrag varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van het totale aantal punten dat door de arts is berekend op basis van de invloed van uw handicap of gezondheidsprobleem op uw dagelijkse leven. Deze berekening wordt gedaan op het moment van de aanvraag.

 

 

 

Er wordt hierbij rekening gehouden met het inkomen van de betrokkene en zijn/haar partner en met de mate van zelfredzaamheid van de persoon volgens de berekening in onderstaande tabel :

 

 

 

Hoe wordt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood berekend?

zorgbudget/jaar = het maximale jaarlijkse bedrag dat overeenkomt met de categorie van zelfredzaamheid minus (totaal inkomen minus het plafond) 

Het plafond is afhankelijk van de persoonlijke situatie en gezinssituatie van de aanvrager. Voor de berekening van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood worden er drie categorieën onderscheiden: 

Categorie A: persoon die niet tot categorie B of categorie C behoort.

Categorie B: persoon die alleen woont of minimaal drie maanden in een zorginstelling verblijft en niet eerder tot categorie C behoorde.

Categorie C: persoon met een huishouden of die voor een of meer kinderen zorg draagt. 

 

Plafondbedrag:

Voor categorie A en B: het plafond bedraagt € 14.214,53

Voor categorie C: het plafond bedraagt  € 17.762,27

 

Voorbeeld: als de mate van zelfredzaamheid van de aanvrager met een huishouden (categorie C) is beoordeeld met 9 punten (categorie 2) en zijn/haar inkomen is € 18.762,27, dan wordt de uitkering voor zijn/haar handicap (€ 4056/jaar) verminderd met € 1.000 (omdat zijn inkomen € 1.000 hoger is dan het plafond van € 17.762,27) Hij zal dus € 3.056 per jaar, ofwel € 254,67 per maand van het ziekenfonds ontvangen.  

Dit geeft de volgende berekening: 

Zorgbudget/jaar = 4056 - [18.762,27 - 17.762,27] = 3056.

 

Hieronder de lijst met inkomsten waarmee bij deze berekening rekening wordt gehouden:

 • Arbeidsinkomen (bedrag aan belastbaar loon)

  • Met deze inkomsten van u en uw partner wordt alleen rekening gehouden, als een van beiden nog werkt.

 • Ouderdomspensioen, verwarmingstoelage: voor u en uw partner

 • Pensioenen: voor u en uw partner. Van deze bedragen wordt slechts 90% in aanmerking genomen.

 • Onroerend goed: er wordt slechts een deel van het kadastraal inkomen in aanmerking genomen

 • Vermogen (spaarrekening, financiële beleggingen (aandelen, obligaties, …): slechts 6% van dit kapitaal wordt in aanmerking genomen.

 • Roerende of onroerende goederen, verkocht of geschonken: gedurende de 10 jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag van uw zorgbudget.

 

De volgende inkomsten worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood: 

 • Het vakantiegeld

 • Onderhoudsgelden tussen ascendenten en descendenten

 • Inkomsten uit overheidssteun (integratietegemoetkoming, OCMW) of financiële steun van particulieren (inclusief liefdadigheidsorganisaties of individuen)

 • De gezinsbijdragen

 • Vergoeding ontvangen in het kader van vrijwilligerswerk (als deze een bepaald wettelijk bepaald bedrag niet overschrijdt)

 • De frontstrepen- en gevangenschapsrenten, en de renten verbonden aan een nationale orde op grond van een oorlogsfeit

 • Een deel van de pensioenen die u ontvangt (als u van tafel en bed bent gescheiden, als u onderhoudsgeld betaalt aan uw echtgenoot, enz.)

 • Een deel van het inkomen van uw partner (tegemoetkomingen voor mensen met een handicap, compensatie voor werk bij lokale uitzendbureaus)

 

Voor het indienen van een verzoek om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, is het mogelijk om hulp te krijgen van een derde partij. Dit kan uw wettelijke vertegenwoordiger zijn, een maatschappelijk werker van uw gemeente, uw ziekenfonds, het OCMW of een meerderjarige persoon in uw omgeving die u machtigt. De aanvraag dient online te worden ingediend viahttps://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Bij uw aanvraag moet u de volgende informatie verstrekken: 

·   De naam van uw behandelend arts of de arts die uw handicap volgt.

·   Uw identiteitskaart en uw pincode.

·   Uw bankrekeningnummer.

·   Eventueel de contactgegevens van degene die u helpt bij de aanvraag.

 

Voor vragen over uw recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, de stappen die u hiervoor moet zetten en de berekening van het bedrag waar u recht op heeft, kunt u gratis contact opnemen met een van onze adviseurs gerontologie via telefoonnummer 02 318 13 95. U kunt ook terecht bij onze adviseurs voor meer informatie over assistentiewoningen of woonzorgcentra die aansluiten bij uw behoeften.

 

Bron: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood

 

 

Vind woonzorg voor ouderen