Privacybeleid

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR RUSTHUIZEN PLUS

Regels ter bescherming van persoonsgegevens.

1. Context en juridisch kader

De EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens, bekend als de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG), stelt het rechtskader vast dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens.

Rusthuizen Plus presenteert hieronder de voorwaarden voor de naleving van deze regelgeving. Rusthuizen Plus beheert inderdaad persoonlijke gegevens als onderdeel van haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit hulp aan ouderen of hun familieleden bij het zoeken naar een woonzorginstelling (woonzorgcentra, assistentiewoningen enz.) of thuishulp en thuiszorg.

2. Hoe Rusthuizen Plus de regelgeving toepast

Rusthuizen Plus past de regelgeving met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens als volgt toe:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Rusthuizen Plus

Het doel van verwerking:

 • Het verzamelen van hulpvragen bij de keuze voor een Woonzorginstelling of Thuiszorg via onze website of doorverwijzers (Maatschappelijk werkers...).

 • Het ondersteunen van onze contacten bij het vinden van een Woonzorginstelling of Thuiszorg.

 • Doorsturen van deze vragen naar Woonzorgcentra of Thuiszorgorganisaties – de organisaties zijn namelijkzelfhet best in staat zijn om aan de behoeften van onze contacten te voldoen, om onze contacten te helpen bij deze keuze.

 • Toezicht houden op de juiste behandeling van de hulpvragen bij Woonzorgcentra en Thuiszorgorganisaties.

 • Uitvoeren van tevredenheidsonderzoek met betrekking tot de voorgestelde oplossingen voor woonzorg.

Herkomst van gegevens:

 • Aanvraag door een Familielid via de website

 • Aanvraag door een Familielid of een Doorverwijzer

 • Schriftelijke aanvraag door een Doorverwijzer

 • Telefoongesprek en uitwisseling van e-mail/faxen/sms-berichten met familieleden/levenspartner.

Typologie van verwerkte gegevens:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam van de betreffende oudere en van de contactpersoon, telefoon, e-mail, adres, leeftijd van persoon.

 • financiële gegevens: budget en algemene financiële gegevens waarmee rekening moet worden gehouden om het doel van onze dienstverlening (zoals gevraagd door onze contactpersonen) te bereiken.

 • gezondheidsgegevens: de mate van afhankelijkheid van de betreffende oudere en andere algemene gegevens waarmee rekening moet worden gehouden om het doel van onze dienstverlening (zoals gevraagd door onze contactpersonen) te bereiken.

De ontvangers van deze gegevens:

·   de woonzorgcentra of thuiszorgorganisaties kunnen het beste voldoen aan de behoeften van deze contacten

Het bewaren van persoonsgegevens: 5 jaar

Andere rechten van de persoon:

De regelgeving schrijft voor dat mensen op de hoogte moeten worden gebracht van hun rechten. Dit is ook het hoofddoel van deze tekst (uitleg hierboven en hieronder).

Opmerking met betrekking tot de gezondheidsgegevens: Rusthuizen Plus stelt geen medisch dossier op en treedt evenmin op als tussenpersoon tussen de familie en de woonzorginstelling of thuiszorgorganisatie bij de uitwisseling van medische dossiers.

3. Algemene uitgangspunten voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Rusthuizen Plus stelt alles in het werk om te voldoen aan de regelgeving bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens:

 • Zowel intern als extern, met onze partners (Woonzorgcentra, Thuiszorgorganisaties...).

 • Zowel op IT- als op organisatieniveau (beveiliging van servers en computerdatabases, beheer van interne procedures, volmachten, persoonlijke informatie...).

4. Rechten van het individu

Klanten en contactpersonen hebben het recht om Rusthuizen Plus te vragen om hun rechten met betrekking tot hun gegevens te respecteren. Het betreft de volgende rechten

·   Recht om toestemming te allen tijde in te trekken

·   Recht op inzage

·   Recht op rectificatie en aanvulling

·   Recht op vergetelheid (recht op verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens)

·   Recht op beperking van de verwerking

Deze rechten zijn afhankelijk van de naleving van de volgende regels:

De aanvraag wordt door de betrokkene zelf ingediend, samen met

 •  een kopie van een geldig identiteitsdocument;

of

 •  wordt verzonden vanuit de e-mail die in uw verzoek om ondersteuning staat vermeld;

 

Die von Retraite Plus erbrachten Betreuungsleistungen sind für die Familien völlig kostenlos, unabhängig von der für die Telefongespräche aufgewendeten Zeit. Diese Leistungen werden von den Heimen vergütet, in denen Retraite Plus finanziell und in Bezug auf die Wahl der Betreuung völlig unabhängig bleibt. Familien, die von Retraite Plus kommen, zahlen genau denselben Preis wie die anderen Bewohner. Für Personen, die über unseren Dienst vermittelt wurden, werden keine zusätzlichen Kosten oder Vertragsänderungen erhoben.

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres:

Rusthuizen Plus / Retraite Plus, 14 Quai de la Marne 75019 Parijs of via: donnees-personnelles@retraiteplus.be

- In het verzoek moet het precieze doel nauwkeurig worden toegelicht, in overeenstemming met het reglement van de AVG.

In overeenstemming met de wetgevingover de bescherming van persoonsgegevens worden cliënten en contactpersonen ervan op de hoogte gebracht dat dit een individueel recht is dat alleen door de betrokken persoon kan worden uitgeoefend met betrekking tot zijn of haar eigen gegevens: om veiligheidsredenen zal de betrokken dienst dus uw identiteit moeten controleren om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie over u aan iemand anders dan uzelf wordt overgedragen.

Cliënten en contactpersonen hebben het recht om een kopie op te vragen van hun persoonlijke gegevens. In het geval van een verzoek om een extra exemplaar kan Rusthuizen Plus echter eisen dat cliënten en contactpersonen de kosten hiervoor betalen. Indien cliënten en contactpersonen hun verzoek om een kopie van de gegevens elektronisch indienen, wordt de gevraagde informatie in een veel gebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij anders wordt gevraagd.

Cliënten en contactpersonen worden erop gewezen dat dit recht op inzage geen betrekking heeft op informatie of gegevens die vertrouwelijk zijn of waarvoor de wet geen overdracht toestaat. Het recht op inzage mag niet worden misbruikt, d.w.z. regelmatig worden uitgeoefend met als enig doel de betrokken dienst te destabiliseren.

Belangrijke opmerking met betrekking tot de “Toestemming”

 

Wanneer een persoon informatie (achternaam, voornaam, telefoon, e-mail, plaats van zoekopdracht, urgentie...) verstrekt op een van onze websites, in een e-mail of anders, met de vraag aan Rusthuizen Plus om hem of haar te helpen een woonzorgcentrum of thuiszorgorganisatie te vinden en om teruggebeld te worden, geeft de persoon zijn of haar uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij heeft verstrekt en die zij zal meedelen aan onze adviseurs of aan elke andere medewerker van Rusthuizen Plus tijdens telefoongesprekken en uitwisselingen van computer- of telefoongegevens (e-mail, sms, fax...).

Elke persoon heeft het recht om op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken, in overeenstemming met het reglement. Rusthuizen Plus verbindt zich ertoe dit recht zo snel mogelijk te respecteren.

 

5. Onderaanneming 

Rusthuizen Plus informeert haar cliënten en contactpersonen dat Rusthuizen Plus elke onderaannemer naar keuze kan betrekken bij de verwerking van hun persoonlijke gegevens. In dit geval zorgt Rusthuizen Plus ervoor dat de onderaannemer zijn verplichtingen uit hoofde van de AVG nakomt, ongeacht of hij of zij zich binnen of buiten de Europese Unie bevindt.

Rusthuizen Plus verbindt zich ertoe een schriftelijk contract met al haar onderaannemers te ondertekenen en legt de onderaannemers dezelfde verplichtingen op met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens als zijzelf. Daarnaast behoudt Rusthuizen Plus zich het recht voor om haar onderaannemers te controleren op de naleving van de bepalingen van de AVG.

6. Veiligheid

Rusthuizen Plus bepaalt en implementeert technische, fysieke of logische veiligheidsmaatregelen die het geschikt acht om de toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van gegevens tegen te gaan.

Het betreft met name de volgende maatregelen:

 • Beveiligingsbeleid voor informatiesystemen

 • Beheer van identificaties en autorisaties voor toegang tot gegevens

 • Beveiliging en archivering

 • Hervatting van de bedrijfsactiviteiten

 • Veiligheidscontroles

7. Inbreuk persoonsgegevens

In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens verbindt Rusthuizen Plus zich ertoe de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) op de hoogte te brengen volgens de voorwaarden voorgeschreven door de AVG.

Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor cliënten en contactpersonen en de gegevens niet worden beschermd, kan Rusthuizen Plus:

• de betrokken klanten en contacten informeren

• de nodige informatie en aanbevelingen meedelen aan de cliënten en contactpersonen.

8. FG – Functionaris voor gegevensbescherming

Rusthuizen Plus heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

De contactgegevens van deze functionaris zijn:

De FG (Functionaris voor gegevensbescherming)

Retraite Plus/Rusthuizen Plus

14, Quai de la Marne 75019 Parijs (Frankrijk)

Rusthuizen Plus België

E-mail: donnees-personnelles@retraiteplus.be

Tel: +32 2 318 13 95

Bij nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens neemt Rusthuizen Plus eerst contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. Als cliënten en contactpersonen specifieke informatie wensen of een specifieke vraag willen stellen, kunnen ze de kwestie voorleggen aan de functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris geeft hen binnen een redelijke termijn een antwoord op de gestelde vraag of de verzochte informatie.In geval van een probleem bij de verwerking van persoonsgegevens, kunnen klanten en contacten contact opnemen met de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

9. Register van verwerkingsactiviteiten en Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Rusthuizen Plus verbindt zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe om een ​​actueel register bij te houden van alle uitgevoerde verwerkingsactiviteiten. Dit register is een document of applicatie die het mogelijk maakt om alle verwerkingen te identificeren die door Retraite Plus, als verwerkingsverantwoordelijke, worden uitgevoerd.

Rusthuizen Plus verbindt zich er ook toe om een ​​Data Protection Impact Assessment (DPIA) op te stellen van de risico's met betrekking tot persoonsgegevens. Dit is een analyse om de privacy-risico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen.

Rusthuizen Plus verbindt zich ertoe om de toezichthoudende autoriteit op eerste verzoek informatie te verstrekken die deze autoriteit in staat stelt na te gaan of de verwerking voldoet aan de geldende IT-voorschriften en vrijheden.

10. Recht van bezwaar

Cliënten en contactpersonen die betrokken zijn bij de verwerking van hun persoonsgegevens, worden geïnformeerd over hun recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk de CNIL in Frankrijk. Indien een klant of contactpersoon van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Europese regelgeving over gegevensbescherming, kan hij of zij een bezwaarschrift indienen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

Vind woonzorg voor ouderen