Wat is het ‘Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ ?


Accueil > Financiële steun > Overzicht van de financiële steun voor Ouderen en Woonzorg > Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (De THAB)

Het ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ (de vroegere  THAB ofwel tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)   is een financiële tegemoetkoming bedoeld voor ouderen met een verminderde zelfredzaamheid en met een beperkt inkomen. Het budget kan worden toegekend wanneer de oudere vanwege een handicap gehinderd wordt bij zijn of haar dagelijkse activiteiten. Sinds 1 januari 2021 bestaan er regionale verschillen voor wat betreft de specifieke voorwaarden van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.  

Het is belangrijk om op te merken dat het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere THAB: tegemoetkoming hulp aan bejaarden) sinds januari 2021 niet langer wordt toegekend door de FOS (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap), maar onder de volledige verantwoordelijkheid van de gewesten valt.

Voor mensen die in Vlaanderen wonen is het Vlaamse Gewest bevoegd voor het toekennen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en is het de zorgkas die verbonden is aan uw ziekenfonds die de dossiers behandelt en de uitkering uitbetaalt. De FOD Sociale Zekerheid blijft voorlopig nog wel bevoegd voor de medische erkenning van de handicap bij de aanvraag van het zorgbudget.

In Wallonië kunt geen aanvraag meer indienen bij de SPF Sécurité Sociale. Iedereen die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wil aanvragen, moet nu contact opnemen met zijn ziekenfonds, dat de aanvragen behandelt onder toezicht van het AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest zijn het ook de ziekenfondsen die de erkenning van een handicap vaststellen. In Wallonië komen ongeveer 37.000 mensen van 65 jaar of ouder die thuis of in woonzorgcentra wonen in aanmerking voor dit extra inkomen.

Voor de Brusselaars neemt Iriscare sinds 1 januari 2021 de betalingen over van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Van alle mensen die voor die datum al THAB ontvingen, is hun dossier automatisch overgedragen aan Iriscare.

Hier zijn de links van de bevoegde autoriteiten sinds 1 januari 2021 om verzoeken voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te bestuderen:

In Vlaanderen:de website van de Vlaamse sociale bescherming

In Wallonië:de website van het AVIQ

In Brussel: Iriscare 

Het bedrag van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnoodkan oplopen tot circa € 7100 per jaar voor ouderen die zwaar zorgbehoevend zijn. (17-18 punten op de evaluatieschaal voor verminderde zelfredzaamheid).

Deze tegemoetkoming is ook afhankelijk van het inkomen van de betrokken oudere en zijn of haar partner.

Let op: Er bestaan sociale tarieven voor elektriciteit, gas en telefoon voor ouderen met beperkte middelen. Begunstigden van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunnen ook genieten van deze sociale tarieven.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?

Om gebruik te maken van deze financiële tegemoetkoming moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

1.Leeftijd

U bent 65 jaar of ouder.

2.Inkomen

U mag geen inkomen hebben dat bepaalde grenzen overschrijdt. (Het inkomen van uw partner meegerekend).

3.Handicap

Een handicap waardoor uw zelfredzaamheid verminderd is.

4.Woonplaats

U bent woonachtig in België.

De handicap wordt beoordeeld tijdens een gesprek met een gezondheidsmedewerker. Deze zorgverlener beoordeelt in hoeverre u moeilijkheden heeft met het uitvoeren van de volgende dagelijkse activiteiten:

 1. Mobiliteit en motoriek

 2. Koken en eten

 3. Wassen en aankleden

 4. De woning opruimen en het huishouden

 5. Gevaar inschatten en voorkomen

 6. Het contact met anderen onderhouden 

Voor elk van deze 6 dagelijkse activiteiten stelt de arts een aantal punten vast die de moeilijkheidsgraad van het uitvoeren van de activiteit meten:

 • 0 punten: niet moeilijk

 • 1 punt: een beetje moeilijk

 • 2 punten: moeilijk

 • 3 punt: onmogelijk om uit te voeren zonder de hulp van een derde persoon

De arts zal het aantal punten op basis van uw handicap (tussen 0 en 18) optellen. U komt in aanmerking voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood als u in totaal minimaal 7 punten op 18 heeft.

Opmerking: Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, hoeft u niet te beschikken over de Belgische nationaliteit.

 • Staat u als buitenlander ingeschreven in het bevolkingsregister, dan kunt u het zorgbudget voor ouderen in ontvangen.

 • Als u niet als buitenlander staat ingeschreven in het bevolkingsregister, maar in een ander register (vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie en geprivilegieerde vreemdelingen), dan moet aan aanvullende voorwaarden worden voldaan om het zorgbudget voor ouderen te ontvangen.
 • Met name:
 • Inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie of van bepaalde landen (zie toelichting)
 • Of echtgeno(o)t(e) zijn van degene die het zorgbudget aanvraagt. 

                                                                     

Hoe kunt u het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen?

Het dossier van personen die vóór 1 januari 2021 een zorgbudget voor ouderen met zorgnood hebben aangevraagd bij de Directie-generaal Personen met een Handicap, zal door deze organisatie worden behandeld en vervolgens doorgestuurd worden naar het betreffende ziekenfonds voor uitbetaling. Wanneer u ná 1 januari 2021 een aanvraag indient, moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. Indienen van aanvraag

In Wallonië kan een persoon een aanvraag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen bij de volgende organisaties:

·   bij zijn of haar ziekenfonds

·   bij zijn of haar gemeente

·   bij het CPAS (het Waalse OCMW) van zijn of haar gemeente

·   rechtstreeks via https://www.wal-protect.be/

Mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen hun aanvraag indienen bij Iriscare op een van de volgende manieren:

 1. Door het volgende online formulier in te vullen:https://www.myiriscare.brussels/fr/demandez-lapa/

 1. Via telefoonnummer: 0800 35 499 (gratis), tussen 8u en 16u30 op werkdagen met uitzondering van maandagmiddag

 2. Per e-mail: apa-thab@iriscare.brussels

 3. Per post: Rue de trêves 70 Boîte 2 – 1000 Bruxelles / Trierstraat 70 Bus 2 - 1000 Brussel

Personen die in Vlaanderen wonen moeten hun aanvraag online indienen:https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Bij uw aanvraag moet u de volgende informatie verstrekken: 

·   De naam van uw behandelend arts of de arts die uw handicap volgt.

·   Uw identiteitskaart en uw pincode.

·   Uw bankrekeningnummer.

·   Eventueel de contactgegevens van degene die u helpt bij de aanvraag.

Opmerking: Bij het indienen van een aanvraag kunnen ouderen worden geholpen door een familielid, door een van de professionals van de bevoegde instanties afhankelijk van de regio of door het woonzorgcentrum waar ze verblijven.

2.Samenstelling van het dossier

De organisatie die verantwoordelijk is voor uw dossier neemt contact op met de specialist of huisarts om de nodige medische en administratieve informatie te verzamelen.

3.Medische en administratieve beoordeling

Op basis van de verstrekte medische informatie wordt het dossier van de persoon voorgelegd aan een beoordelaar die het verlies aan zelfstandigheid vaststelt op basis van de handicap. Op verzoek van de betrokken persoon zelf of de beoordelaar kan de persoon worden opgeroepen voor een medisch consult, maar dit gebeurt niet standaard. Bij de bestudering van de aanvraag wordt er ook gekeken naar de gezinssituatie van de persoon, zijn inkomen en dat van zijn partner. 

Opmerking: in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het de Directie-generaal Personen met een Handicap die de handicap blijft beoordelen. Het is dan ook de DG Personen met een Handicap die contact opneemt met de arts en de nodige medische informatie verzamelt.

4.Besluit over het recht op financiële bijstand en het bedrag

Op basis van deze medische en administratieve criteria beslist de verantwoordelijke instantie, afhankelijk van de plaats waar betrokkene woont, of hij of zij de uitkering al dan niet ontvangt en stelt deze instantie het bedrag vast. Het antwoord wordt per post naar de betrokken persoon gestuurd, of soms per e-mail in het Vlaamse Gewest.

Heeft u vragen over het zorgbudget voor ouderen in zorgnood en wilt u weten hoe u deze kunt aanvragen? Neem dan contact op met onze adviseurs gerontologie op telefoonnummer 02 318 13 95 of geef uw contactgegevens door via ons online contactformulier.

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen