Wat is het bedrag van de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen)?


Accueil > Financiële steun > Overzicht van de financiële steun voor Ouderen en Woonzorg > De IGO

Update september 2022.   De hoogte van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is afhankelijk van de eigen financiële middelen en de gezinssituatie van de persoon. Voor “samenwonende” of “alleenstaande” ouderen gelden verschillende tarieven.    

65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken, kunnen financiële steun krijgen van de overheid. Een van de uitkeringen waarop zij aanspraak kunnen maken, is de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Het recht op de IGO en het bedrag van deze uitkering zijn afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Ook varieert het bedrag naargelang hij of zij alleen woont of met een partner, een vriend(in) of in een gemeenschap. 

Wat is het bedrag van de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) voor samenwonenden"? 

Voor samenwonenden is het basisbedrag 912,03 euro (op 01.08.2022 aan index 162,66)

Een persoon die samenwoont en van wie het inkomen lager is dan 912,03 euro per maand, zal bijvoorbeeld een IGO ontvangen tot aan dit bedrag van 912,03 euro per maand.

Een persoon wordt in de volgende gevallen beschouwd als "samenwonend"


- als de persoon is getrouwd of wettelijk samenwoont;
- als de persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats deelt met één of meer mensen (bijvoorbeeld met een vriend) en deze mensen zijn geen:

  1. kinderen die recht geven op kinderbijslag;
  2. (groot)ouders;
  3. eigen (klein)kinderen

- als de persoon in een religieuze of seculiere gemeenschap woont.


Wat is het bedrag van de IGO voor alleenstaanden?


Voor alleenstaanden is het verhoogd basisbedrag 1.368,05 euro (op 01.08.2022 aan index 162,22)

Alleenstaande personen waarvan de financiële middelen minder dan 1.368,05 euro per maand bedragen, ontvangen een IGO tot aan dit bedrag van 1.368,05 euro per maand.

Een persoon wordt beschouwd als alleenstaand als hij of zij de enige persoon is die woont op het hoofdverblijfadres of als hij/zij alleen samenwoont met:

- minderjarige kinderen;
- meerderjarige kinderen die recht geven op kinderbijslag;
- bloed- of aanverwanten in de rechte lijn ((groot)ouders en (klein)kinderen);
- personen die in hetzelfde woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

Als een persoon en zijn of haar echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende partner) bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum verblijven terwijl dit niet de hoofdverblijfplaats is, hebben ze recht op het verhoogde basisbedrag voor alleenstaanden.

 

Het berekenen van de IGO


Er wordt rekening gehouden met twee variabelen om het bedrag van de IGO te berekenen: de gezinssituatie en de financiële middelen en uitkeringen van de aanvrager en van degene die zijn hoofdverblijf deelt (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner).
Het bedrag is afhankelijk van de hierboven omschreven gezinssituatie van samenwonenden of alleenstaanden.

De IGO rekenen we als volgt uit:

- M = maximaal jaarlijks bedrag van de IGO
- Als u uw woning deelt met één of meer personen, zoals met uw partner of echtgeno(o)t(e) (behalve andere directe familieleden), ontvangt u het basisbedrag: € 769,61.
- Woont u alleen (u deelt uw woning niet met anderen), dan ontvangt u het verhoogde basisbedrag: € 1.154,41 (Dit verhoogde bedrag is gelijk aan 1,5 maal het basisbedrag).

- N = aantal samenwonende personen in dezelfde woonruimte
Met "samenwonenden" worden alle personen bedoeld van wie de inkomsten in aanmerking worden genomen, plus minderjarige kinderen en volwassen kinderen die gezinstoelagen ontvangen, met inbegrip van de oudere persoon.

- T = totaal aan uitkeringen en financiële middelen
Dit is het totale bedrag aan uitkeringen en financiële middelen van alle bewoners die samenwonen in deze woning, na aftrek van bepaalde posten.
- V = Vrijstellingen
Dit is het bedrag dat wordt afgetrokken van het totaal van de hiervoor genoemde middelen
• € 625 voor het basisbedrag (als u uw woning deelt)
• € 1.000 voor het verhoogde bedrag (als u alleenstaand bent)

Jaarlijks bedrag IGO = M - (T/N) + V
Het jaarlijkse IGO-bedrag wordt betaald in 12 termijnen.

Opmerking:
- Als de uitkeringen en het inkomen van de oudere persoon (of de mensen die samenwonen in de woning) laag zijn (d.w.z. (T/N) is minder dan V), dan is het “IGO-bedrag” gelijk aan het Maximumbedrag van de IGO (M).


Met welke uitkeringen en financiële middelen wordt rekening gehouden bij de berekening van de IGO?


Bij de berekening van de IGO wordt rekening gehouden met:


- Belgische en buitenlandse wettelijke pensioenen: Hiervan wordt 90% in rekening gebracht.

  1. Met aftrek van: een eventuele alimentatie
  2. Niet meegeteld: het vakantiegeld, de bijzondere bijslag zelfstandigen en de pensioenbonus.


- Het beroepsinkomen:

  1. 75% van het bruto jaarsalaris,
  2. 100% van het netto beroepsinkomen,
  3. 75% het reële brutoloon of het fictieve loon dat bij de belastingdienst is opgegeven, in het geval van een zelfstandig helper


- Sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte of invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte)
- Onderhoudsgeld betaald door de ex-partner
- De pensioenbonus
- Buitenwettelijke renten
- Onroerende goederen
- De verkoop van onroerend goed
- Verkoopopbrengst na wettelijke vrijstellingen


Met welke pensioenen en middelen wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de IGO?


Het betreft met name:

- Gezinsbijslag
- Uitkeringen die verband houden met openbare of particuliere bijstand (bijvoorbeeld: uitgekeerd door OCMW)
- Onderhoudsgelden tussen bloed- en aanverwanten in de rechte lijn
- Tegemoetkomingen aan gehandicapten
- Verwarmingstoelage voor gepensioneerde werknemers

Bron: Federale Pensioendienst

 

 

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen