Wat is het bedrag van de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen)?


Welkom > Financiële steun > Overzicht van de financiële steun voor Ouderen en Woonzorg > De IGO

Update 1 januari 2021.   De hoogte van de IGO is afhankelijk van de eigen financiële middelen en de gezinssituatie van de persoon. Voor “samenwonende” of “alleenstaande” personen gelden verschillende tarieven.  

Wat is het bedrag van de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) voor samenwonenden"? 

 Voor samenwonenden is het basisbedrag 789,47 EUR (op 01.01.2021 aan index 147,31)

Een persoon die samenwoont en wiens inkomen lager is dan 789,47 EUR per maand, zal bijvoorbeeld een IGO ontvangen waarmee hij uitkomt op 789,47 EUR per maand.

 

 

 

 

 

Een persoon wordt in de volgende gevallen beschouwd als "samenwonende":

 • Als de persoon is getrouwd of wettelijk samenwoont;

 • Als de persoon zijn/haar hoofdverblijfplaats deelt met één of meer mensen (bijvoorbeeld met een vriend) en deze mensen zijn geen:

  • kinderen die recht geven op kinderbijslag;

  • (groot)ouders;

  • eigen (klein)kinderen

·         Als de persoon als geestelijke of leek in een gemeenschap leeft

 

Wat is het bedrag van de IGO (Inkomensgarantie voor Ouderen) voor alleenstaanden?

Voor alleenstaanden is het verhoogd basisbedrag 1.184,20 EUR (op 01.01.2021 aan index 147,31)

Alleenstaande personen waarvan de financiële middelen minder dan 1.184,20 EUR per maand bedragen, ontvangen een IGO tot aan dit bedrag van 1.184,20 EUR per maand.

Een persoon wordt beschouwd als alleenstaand als hij of zij de enige persoon is die woont op het hoofdverblijfadres of als hij alleen samenwoont met:

 • minderjarige kinderen;

 • meerderjarige kinderen die recht geven op kinderbijslag;

 • bloed- of aanverwanten in de rechte lijn ((groot)ouders en (klein)kinderen);

 • personen die in hetzelfde woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

Als een persoon en zijn of haar echtgeno(o)t(e) (of wettelijk samenwonende partner) bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum verblijven, terwijl dit niet de hoofdverblijfplaats is, dan hebben ze recht op het verhoogde basisbedrag voor alleenstaanden.

 

 

Het berekenen van de IGO

Er wordt rekening gehouden met twee variabelen om het bedrag van de IGO te berekenen: de gezinssituatie en de financiële middelen en uitkeringen van de aanvrager en van degene die zijn hoofdverblijf deelt (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner).

Het bedrag is afhankelijk van de hierboven omschreven gezinssituatie van samenwonenden of alleenstaanden.

 

Om de IGO te berekenen voeren we de volgende berekeningen uit:

 • M = Maximaal Jaarlijks Bedrag van de IGO

  • Als u uw woning deelt met één of meer personen, in het bijzonder met uw partner of echtgenoot (behalve andere directe familieleden), ontvangt u het basisbedrag: € 9.473,64.

o    Woont u alleen (u deelt uw woning niet met anderen), dan ontvangt u het verhoogde basisbedrag: € 14.210,46. (Dit verhoogde bedrag is gelijk aan 1,5 maal het basisbedrag).

 • N = Aantal samenwonende personen in dezelfde woonruimte

Met "samenwonende" worden alle personen bedoeld van wie de inkomsten in aanmerking worden genomen, plus minderjarige kinderen en volwassen kinderen die gezinstoelagen ontvangen, met inbegrip van de oudere persoon.

 • T = Totaal aan Uitkeringen en Financiële middelen 

Dit is het totale bedrag aan Uitkeringen en Financiële middelen van alle bewoners die samenwonen in deze woning, na aftrek van bepaalde posten.

 • V = Vrijstellingen

Dit is het bedrag dat wordt afgetrokken van het totaal van voorgaande middelen

•  € 625 voor het basisbedrag (als u uw woning deelt)

• € 1.000, - voor het verhoogde bedrag (als u alleenstaand bent)

 

 

Jaarlijks bedrag IGO = M - (T / N) + V

 

Het jaarlijkse IGO-bedrag wordt betaald in 12 termijnen. 

 

Opmerkingen:

 • Als de uitkeringen en het inkomen van de oudere persoon (of de mensen die samenwonen in de woning) laag zijn (d.w.z. (T / N) is minder dan V), dan is het “IGO-bedrag” gelijk aan het Maximumbedrag van de IGO (M).

 

Met welke uitkeringen en financiële middelen wordt rekening gehouden bij de berekening van de IGO?

 

Het gaat met name om:

 • Belgische en buitenlandse wettelijke pensioenen: Hiervan wordt 90% in rekening gebracht.

  • Met aftrek van: een eventuele alimentatie

  • Niet meegeteld: het vakantiegeld, de bijzondere bijslag zelfstandigen en de pensioenbonus.

 

 • Het beroepsinkomen:

  • 75% van het bruto jaarsalaris,

  • 100% van het netto beroepsinkomen,

 • 75% het reële brutoloon of het fictieve loon dat bij de belastingdienst is opgegeven, in het geval van een zelfstandig helper

 • Sociale uitkeringen (werkloosheid, ziekte of invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte)

·         Onderhoudsgeld betaald door de ex-partner

 • De pensioenbonus

·         Buitenwettelijke renten

 • Onroerende goederen

 • De verkoop van onroerend goed

·         Verkoopopbrengst na vrijstellingen

 

Met welke pensioenen en middelen wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de IGO?

Het betreft met name:

·         Gezinsbijslag

 • Uitkeringen die verband houden met openbare of private bijstand (bijvoorbeeld: uitgekeerd door OCMW)

 • Onderhoudsgelden tussen bloed- en aanverwanten in de rechte lijn

 • Tegemoetkomingen aan gehandicapten

 • Verwarmingstoelage voor gepensioneerde werknemers;

 

Bron: Federale PensioendienstVind woonzorg voor ouderen