Wat is de IGO en hoe komt u hiervoor in aanmerking?


Welkom > Financiële steun > Overzicht van de financiële steun voor Ouderen en Woonzorg > De IGO

IGO staat voor Inkomensgarantie voor Ouderen. Dit is een toelage voor 65-plussers met beperkte financiële middelen . Sinds 2001 heeft de IGO het vroegere "gewaarborgd inkomen voor bejaarden" vervangen.   

Aan deze hulp zijn uiteraard bepaalde inkomensafhankelijke voorwaarden verbonden. 

Op 1 januari 2021, bedraagt het maximale bedrag van de IGO

 • 1.184,20 EUR voor alleenstaanden

 • 789,47 EUR voor samenwonenden

OpmerkingVoor ouderen met beperkte middelen gelden sociale tarieven voor elektriciteit, gas en telefoon. Begunstigden van de IGO of het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere THAB)  kunnen gebruikmaken van deze sociale tarieven.

 

 

 

 

 

Waaraan moet u voldoen om aanspraak te kunnen maken op de IGO?

 

Om gebruik te kunnen maken van de IGO, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent 65 jaar of ouder

• U heeft de Belgische nationaliteit of u valt onder een van de volgende situaties:

- U bent onderdaan van de Europese Unie

- U bent onderdaan van één van de landen waarmee België een sociale zekerheidsovereenkomst heeft gesloten

- U heeft de buitenlandse nationaliteit maar heeft wel recht op een Belgisch rust- of overlevingspensioen

- U bent vluchteling of staatloze

• U woont in België.

• U voldoet aan de inkomensafhankelijke voorwaarden

Hoe vraagt u de IGO aan?

 

U kunt de IGO aanvragen bij de volgende instanties:

·   de FDP (Federale Pensioendienst)  

·   het gemeentebestuur van uw woonplaats

·   via internet:www.socialsecurity.beofwww.mypension.be

U kunt ook telefonisch een pensioen of een IGO aanvragen via het gratis telefoonnummer (‘De Pensioenlijn’) 1765. Bel 1765, kies Nederlands en typ dan 3 en 1.

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de IGO uitbetaald op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag heeft gedaan.

 

 

Opmerkingen:

 • Een IGO-aanvraag genereert automatisch een pensioenaanvraag wanneer de begunstigde aangeeft als werknemer, zelfstandige of ambtenaar in België gewerkt te hebben.

 • In sommige gevallen berekent de FDP automatisch (zonder verzoek) de rechten op de IGO. Als de persoon bijvoorbeeld:

  • al geniet van een werknemers-, zelfstandigen- of ambtenarenpensioen,

  • al geniet van een invaliditeitsuitkering,

  • al het leefloon ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

 • De persoon die IGO ontvangt, moet alle verhogingen of verlagingen van zijn of haar bestaansmiddelen doorgeven, zodat de FDP de rechten opnieuw kan beoordelen.

 

De premie COVID-19 voor personen die IGO ontvangen

 

Om ouderen te helpen het hoofd boven water te houden tijdens de COVID-19-crisis, kent de federale overheid in bepaalde gevallen de COVID-19-premie toe. Het betreft een tijdelijke aanvullende premie.Deze COVID-19-premie wordt automatisch toegekend als men een IGO of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangt. Deze premie bedraagt ​​50 EUR netto per maand en geldt van juli 2020 tot maart 2021, voor een totaal van 450 EUR.

 

Heeft u vragen over financiële steun in België en hoe u deze kunt verkrijgen? Neem dan gratis contact op met een van onze adviseurs gerontologie via het lokale telefoonnummer: 02 318 13 95.

 

Bron:Federale Pensioendienst

 

Vind woonzorg voor ouderen