Wat is de IGO en hoe komt u hiervoor in aanmerking?


Accueil > Financiële steun > Overzicht van de financiële steun voor Ouderen en Woonzorg > De IGO

IGO staat voor Inkomensgarantie voor Ouderen. Dit is een toelage voor 65-plussers met beperkte financiële middelen . Sinds 2001 heeft de IGO het vroegere "gewaarborgd inkomen voor bejaarden" vervangen.   

Aan deze hulp zijn uiteraard bepaalde inkomensafhankelijke voorwaarden verbonden. 

Op 1 januari 2021, bedraagt het maximale bedrag van de IGO

 • 1.184,20 EUR voor alleenstaanden

 • 789,47 EUR voor samenwonenden

OpmerkingVoor ouderen met beperkte middelen gelden sociale tarieven voor elektriciteit, gas en telefoon. Begunstigden van de IGO of het Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere THAB)  kunnen gebruikmaken van deze sociale tarieven.

Waaraan moet u voldoen om aanspraak te kunnen maken op de IGO?

Om gebruik te kunnen maken van de IGO, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent 65 jaar of ouder

• U heeft de Belgische nationaliteit of u valt onder een van de volgende situaties:

- U bent onderdaan van de Europese Unie

- U bent onderdaan van één van de landen waarmee België een sociale zekerheidsovereenkomst heeft gesloten

- U heeft de buitenlandse nationaliteit maar heeft wel recht op een Belgisch rust- of overlevingspensioen

- U bent vluchteling of staatloze

• U woont in België.

• U voldoet aan de inkomensafhankelijke voorwaarden

Hoe vraagt u de IGO aan?

U kunt de IGO aanvragen bij de volgende instanties:

·   de FDP (Federale Pensioendienst)  

·   het gemeentebestuur van uw woonplaats

·   via internet:www.socialsecurity.beofwww.mypension.be

U kunt ook telefonisch een pensioen of een IGO aanvragen via het gratis telefoonnummer (‘De Pensioenlijn’) 1765. Bel 1765, kies Nederlands en typ dan 3 en 1.

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt de IGO uitbetaald op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag heeft gedaan.

Opmerkingen:

 • Een IGO-aanvraag genereert automatisch een pensioenaanvraag wanneer de begunstigde aangeeft als werknemer, zelfstandige of ambtenaar in België gewerkt te hebben.

 • In sommige gevallen berekent de FDP automatisch (zonder verzoek) de rechten op de IGO. Als de persoon bijvoorbeeld:

  • al geniet van een werknemers-, zelfstandigen- of ambtenarenpensioen,

  • al geniet van een invaliditeitsuitkering,

  • al het leefloon ontvangt en de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

 • De persoon die IGO ontvangt, moet alle verhogingen of verlagingen van zijn of haar bestaansmiddelen doorgeven, zodat de FDP de rechten opnieuw kan beoordelen.

 

Bron:Federale Pensioendienst

 

Heeft u een rusthuis nodig voor uzelf of uw dierbare?

Welke vorm van woonzorg zoekt u ?
In welke provincie ?
Hoe snel wenst u woonzorg ?
Contactgegevens om informatie over uw selectie te ontvangen :

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035

Verklaring Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) nr. 141035 | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Vind woonzorg voor ouderen